Mijn account

Algemene voorwaarden

Helder & duidelijk. 

Algemene voorwaarden zijn verplicht voor webshops. Om het niet moeilijker dan nodig te maken hanteren wij de algemene voorwaarden welke gebruikelijk zijn voor de meeste webshops, geen kleine lettertjes maar gewoon een duidelijk verhaal. Voel je vrij om ons vragen te stellen als iets niet helemaal duidelijk is. Vind je het fijn om te weten hoe anderen klanten tegen ons aankijken? Lees dan de reviews van andere klanten hier.

Artikel 1- Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, hierna: Borsteltje.nl, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Borsteltje.nl.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Borsteltje.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Borsteltje.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Dag: kalenderdag.
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Borsteltje.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Borsteltje.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Borsteltje.nl en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Borsteltje.nl zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Borsteltje.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Borsteltje.nl niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 • De bedragen zijn inclusief BTW.
 • De eventuele kosten van aflevering.
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
 • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief.
 • Indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
 • De wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.
 • De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.
 • De gedragscodes waaraan Borsteltje.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen. en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 4 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Borsteltje.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Borsteltje.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Borsteltje.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Borsteltje.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Indien Borsteltje.nl zijn activiteiten staakt zal de consument het resterend aantal producten in een keer toegezonden krijgen. Restitutie is niet mogelijk.
 6. Borsteltje.nl zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
 7. Het e-mail adres of contactformulier waarmee de consument bij klachten bij Borsteltje.nl terecht kan is gepubliceerd.
  b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Borsteltje.nl deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

Artikel 5- Ontevreden over het product

 1. Als het product niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, met andere woorden, er ontstaat een defect, dan zal Borsteltje.nl met de klant naar een passende oplossing zoeken. In de meeste gevallen zal een nieuw product aangeboden worden.

Artikel 6 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7 – Conformiteit en Garantie

 1. nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door Borsteltje.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Borsteltje.nl jegens de consument kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Borsteltje.nl kenbaar heeft gemaakt.
 3. Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk een week vóór de eerstvolgende leverdatum aangepast te zijn in je eigen account gegevens.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen uitvoeren op de door de consument opgegeven data, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Borsteltje.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Borsteltje.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument van Borsteltje.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Het is verantwoordelijkheid van consument dat adres correct geregistreerd staat in persoonsgegevens. Adreswijziging dient dan ook zelf op tijd door consument doorgegeven te worden.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de consument heeft geaccepteerd (zoals bijvoorbeeld iDeal) bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden via automatische incasso geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Borsteltje.nl te melden.
 3. Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening van de consument, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Borsteltje.nl gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Borsteltje.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Borsteltje.nl ingediende klachten worden, binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Borsteltje.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Borsteltje.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
De genoemde vanaf prijs van 0,99€ is de prijs op basis van een basic clean borstel met een verzend frequency van 3 maanden. 11,96 voor 4 verzendingen. Met een verzend frequency van 2 maanden zullen 6 verzendingen plaatsvinden tegen een jaarbedrag van 17,94€

Artikel 13 – Gebruikte content

Het merendeel van de gebruikte afbeeldingen op deze website zijn gemaakt in opdracht van Borsteltje.nl en mogen niet door derden gebruikt worden. Overige afbeeldingen zijn voor zover wij kunnen bepalen vrij van rechten. Mocht u daar anders over denken neemt u dan contact met ons op. Onder ons motto “jij blij, wij blij” houden wij niet van problemen en zullen direct actie ondernemen.